Bendrosios nuostatos:

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – „Jūs“) ir Pardavėjo (toliau – „Mes“) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – „e-parduotuvė“).

BILIETŲ ĮSIGYJIMO TAISYKLĖS

Elektroninis bilietas

– Svetainės www.ausraspa.lt lankytojai turi galimybę internetu įsigyti elektroninį bilietą (e-bilietą). Įsigyjant e-bilietą būtina teisingai užpildyti kontaktinę informaciją

– nurodytu el.paštu bus išsiųstas elektroninis bilietas. Šį bilietą reikia kokybiškai atsispausdinti ant balto A4 formato popieriaus lapo ir pateikti UAB “AušraSPA” administracijoje.

– Vienu elektroniniu bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą. Elektroninio bilieto savininkas neturi suteikti galimybės kitiems asmenims nukopijuoti savo bilieto. Bilieto nukopijavimo atveju į AušraSPA erdvę patenka asmuo, pirmas pateikęs bilietą įėjimo kontolės vietoje.

– Įsigijant asmeninę narystę – ji galioja individualiai 1 asmeniui, o įsigyjant šeimos narystę – 2 suaugusiems + iki 3 vaikams.

– Bilietą kopijuoti, dauginti, klastoti, perparduoti tretiesiems asmenims griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama panaudoti ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Už šių draudimų pažeidimus arba bandymą pažeisti asmenys atsako LR įstatymuose numatyta tvarka. Asmenys, neteisėtai naudojantys bilietus gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 300 bei kitus straipsnius. Šių pažeidimų atveju mes visada pranešame policijai. Neteisėtai įsigytu bilietu disponuojančiam asmeniui, gali būti panaikinta teisė pasinaudoti biliete nurodyta paslauga.

– Jūsų apsilankymui yra būtina išankstinė registracija: www.ausraspa.lt arba tel. +370 687 83344

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas:

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Užsakyti“.

2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Mes per 3 (tris) darbo dienas, gauname Jūsų apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.

2.4. Atsiųstas ir atspausdintas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita-faktūra pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

Jūsų teisės:

3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

3.2.1. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;

3.2.2. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jūs įsipareigojate:

4.1. Jūs privalote apmokėti už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.

4.2. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

Mūsų teisės:

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

Mes įsipareigojame:

6.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Atsiųsti Jūsų užsakytas prekes patvirtinantį kuponą.

6.3. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums atsiųsti užsakytas prekes, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas.

Atsakomybė:

9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.3. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

Informacijos siuntimas:

10.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis priemonėmis.

Asmens duomenų apsauga:

11.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

11.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims.

Baigiamosios nuostatos:

12.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.

12.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė:

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


„AUŠRA SPA“ VIDAUS TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Lankytojas – asmuo, kuris Valdytojo nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, gavo leidimą ar kitais Valdytojo nustatytais teisėtais būdais pateko į baseino ir pirčių erdvę per įėjimo vartelius. Bilietų ir abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką nustato šios taisyklės (toliau – Taisyklės).

Taisyklės nustato baseino ir pirčių erdvės lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, baseino ir pirčių erdvės Valdytojo ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybes, bilietų pardavimo ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas.

Lankytojas yra pilnai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis baseino ir pirčių erdvės teikiamomis paslaugomis. baseino ir pirčių erdvės administracija ir darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis baseino ir pirčių erdvėje.

Baseino ir pirčių erdvę draudžiama lankytis šiems asmenims:

 • Sergantiems infekcinėmis ligomis;
 • Sergantiems užkrečiamomis odos ligomis;
 • Asmenims su atviromis žaizdomis;
 • Asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
 • Asmenims, neturintiems elektroninės lankytojo apyrankės;
 • Asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
 • Asmenims, kurių elgesys kelia pavojų baseino ir pirčių erdvei, jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms elgesio taisyklėms.

Vaikai iki 16 metų gali lankytis baseino ir pirčių erdvėje tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti ne daugiau nei 4 vaikus.

Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, baseino ir pirčių erdvėje gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens.

LANKYTOJO LUSTINĖ APYRANKĖ, JOS PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

Apsilankymo trukmė, įsigijus bilietą ar abonementą – 2 val. Bilieto ar abonemento tikslus galiojimo terminas nurodytas kainoraštyje arba klientų programoje.

Praradus lustinę apyrankę, lankytojas privalo sumokėti baseino ir pirčių erdvės įkainiuose nurodytą sumą.

Prieš išeidamas iš baseino ir pirčių erdvės lankytojas turi atsiskaityti kasoje. Tuomet yra parodoma lankytojo mokėtina suma už baseino ir pirčių erdvėje jam suteiktas papildomas paslaugas ir/ ar jo nupirktas prekes.

Už buvimo baseino ir pirčių erdvėje laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant lustinę apyrankę) skaičiuojamas mokestis pagal tuo metu galiojančius įkainius ir sumokamas kasoje.

KITA BENDRA INFORMACIJA

Baseino ir pirčių erdvė dirba darbo dienomis nuo 7:00 val. iki 22:00 val., šeštadieniais nuo 10:00 val. iki 22.00 val., sekmadieniais nuo 10:00 val. iki 20.00 val

Baseino ir pirčių erdvėje asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis. baseino ir pirčių erdvės teritorijoje rūkyti draudžiama.

Baseino ir pirčių erdvė neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus baseino ir pirčių erdvės patalpose ir neužrakintose daiktų saugojimo spintelėse.

Lankytojai privalo patys įsitikinti, ar patikimai užrakinta daiktų saugojimo spintelė.

Kiekvienas lankytojas turi teisę naudotis tik viena daiktų saugojimo spintele.

Lankytojas, pažeidęs šias Taisykles bei įspėjus darbuotojui, turi nedelsiant palikti baseino ir pirčių erdvės patalpas.

Lankytojai, baseino ir pirčių erdvėje pajutę bet kokių sveikatos sutrikimų, privalo kreiptis į gelbėtoją – prižiūrėtoją ar kitą personalą.

BASEINO ERDVĖS TAISYKLĖS

Baseino lankytojai privalo avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje. Ilgesni plaukai privalo būti surišti gumyte plaukams.

Baseine privaloma būti su maudymosi apranga (ne ilgesne nei iki kelių).

Plaukimo baseinu gali naudotis tik mokantys plaukti lankytojai.

Vaikai iki 14 metų baseino erdvę turi palikti iki 21 val.

Be suderinimo su administracija asmeniniais plaukimo reikmenimis erdvėje naudotis draudžiama.

Atsineštus asmeninius žaislus baseino ir pirčių erdvėje naudoti draudžiama.

Prieš einant į baseino erdvę ir išeinant iš jos, lankytojams būtina nusiprausti po dušu.

Valgyti lankytojams baseino ir sveikatingumo paslaugų erdvėse draudžiama.

VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

Valdytojas turi teisę:

 • Į baseino ir pirčių erdvę neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, baseino ir pirčių erdvės higienos būklei ir/ ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
 • Į baseino ir pirčių erdvę neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis šių Taisyklių;
 • Pašalinti iš baseino ir pirčių erdvės lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami;

BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS

 • Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, yra iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.
 • Pirtyse draudžiama triukšmauti.
 • Pirtyse nesiliesti prie druskų sienelės ir pirties krosnelių bei karštų akmenų, nes aukšta temperatūra.
 • Prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše.
 • Į sausas pirtis galima įeiti tik turint rankšluostį, kurį būtina pirtyje pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu.
 • Ant krėslų ir gultų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį.
 • Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į pirtis.

DRAUDIMAI

Baseino ir pirčių erdvę draudžiama:

 • Atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų;
 • Atsinešti su savimi maisto produktų bei gėrimų;
 • Lankytis su gyvūnais;
 • Laipioti plieninėmis konstrukcijomis ar kitaip gadinti baseino ir pirčių erdvėje esantį inventorių;
 • Garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis;
 • Spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;
 • Palikti vaikus iki 16 m. be priežiūros;
 • Avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę iki persirengimo rūbinės;
 • Lankytojui naudotis ne jam priskirta lustine apyranke;
 • Šokinėti į vandenį nuo baseinų ir sūkurinių vonių kraštų siekiant nardyti;
 • Vaikams iki 3 metų maudytis baseinuose be specialių sauskelnių;
 • Atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas;
 • Pirtyse patiems pilti vandenį ant akmenų;
 • Reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus;
 • Filmuoti ir fotografuoti;
 • Pilti gėrimus į baseinus ar sūkurines vonias;
 • Baseine būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

UAB „AušraSPA“ dovanų kuponų įsigijimo ir naudojimo taisyklės

 1. UAB „AušraSPA“ Dovanų kuponas (toliau – Dovanų kuponas) patvirtina išankstinį apmokėjimą ir suteikia teisę Dovanų kupono turėtojui šiose taisyklėse numatyta tvarka pasinaudoti UAB „AušraSPA“ teikiamomis paslaugomis. Dovanų kuponą reikia pateikti prieš atsiskaitant už paslaugas.
 2. Dovanų kuponas patvirtina Dovanų kupono turėtojo teisę naudotis Dovanų kupone nurodyta suma ir/ar paslauga, Dovanų kupono galiojimo metu.
 3. Dovanų kuponą galima įsigyti šiais būdais:

3.1. Atvykti į UAB „AušraSPA“- baseino ir pirčių erdvę ir registratūroje už jį sumokėti. Tokiu atveju Dovanų kuponą atsiimsite iš karto.

3.2. Dovanų kuponą įsigyti internetinėje svetainėje www.ausraspa.lt. Apmokėjimas už Dovanų kuponą atliekamas per mūsų mokėjimo partnerių Paysera.lt apmokėjimo sistemą, kuri yra patikima ir atsako už saugų duomenų pateikimą bei vartotojų apsaugą. Gavus apmokėjimo patvirtinimą, Dovanų kuponas bus išsiųstas Jūsų nurodytu elektroniniu paštu.

 1. Dovanų kuponas galioja 3 mėnesius nuo jo pirkimo datos, jeigu Dovanų kupone nėra nurodyta kitaip.
 2. Asmeniui, įsigijusiam bilietą, abonementą, vertės ar paslaugos Dovanų kuponą ir nusprendusiam nesinaudoti SPA centro paslaugomis, pinigai už įsigytą prekę negrąžinami ir nekeičiami į kito tipo prekę ar paslaugą.
 3. Jeigu Dovanų kuponas nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, vėliau jis laikomas nebegaliojančiu ir pinigai už nepanaudotą Dovanų kuponą negrąžinami.
 4. Dovanų kuponas gali būti perduotas trečiąjam asmeniui.
 5. Dovanų kuponas į grynuosius pinigus nekeičiamas.
 6. Dovanų kuponas atsiskaitymui už paslaugas gali būti panaudotas tik vieną kartą. Pateikus Dovanų kuponą atsiskaityti už paslaugas, Dovanų kuponas jo turėtojui negrąžinamas.

DOVANŲ KUPONAS SU PASIRINKTA VERTE taisyklės:

 1. Vienu dovanų kuponu mokėti galima tik vieną kartą. Jeigu atsiskaitant dovanų kuponu, paslaugų yra įsigyjama ne už visą sumą, skirtumas tarp dovanų kupono nominalo ir įsigytų prekių nėra grąžinamas.
 2. Jeigu išsirinktų paslaugų ar prekių kaina viršija dovanų kupone nurodytą sumą, skirtumą galima sumokėti patogiu atsiskaitymo būdu: grynaisiais, mokėjimo kortele arba pavedimu.
 3. Dovanų kupono galiojimo laikas yra 6 mėnesiai nuo įsigijimo datos, nebent dovanų kupone nurodyta kitaip.
 4. Asmeniui, įsigijusiam vertės ar paslaugos dovanų kuponą ir nusprendusiam nesinaudoti SPA centro paslaugomis, pinigai už įsigytą prekę negrąžinami ir nekeičiami į kito tipo prekę ar paslaugą.
 5. UAB SPA „Aušra“ nekeičia pamestų ar kitaip prarastų dovanų kuponų į naujus.
  1.  Dovanų kuponas gali būti patęsiamas toliau numatyta tvarka:

  6.1. Pratęsti galiojimo terminą galima dovanų kuponui, kuris yra nepanaudotas, tačiau nuo jo galiojimo pabaigos praėjo ne daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų. Praėjus papildomam 30 dienų terminui kuponas nebegalioja. Dovanų kupono pratęsimo paslaugai taikomas 30 proc. (trisdešimties procentų)  mokestis nuo paslaugos vertės.

  6.2. Dovanų kupono turėtojas gali pratęsti Dovanų kupono galiojimą aukščiau nurodytomis sąlygomis pateikiant prašymą el. paštu info@ausraspa.lt, kuriame nurodomas Dovanų kupono Nr./kodas, kurį prašoma pratęsti, jo pirkimo data bei Dovanų kupono kopija.

UAB SPA „Aušra“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdami į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus, informacija bus skelbiama internetinėje svetainėje www.ausraspa.lt.